Aukcja Trwa

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby otrzymać kartę Premium-Plus!

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów wysyłki. Darmowa karta dostarczana jest pod wskazany przez Państwa adres przy rejestracji.

 

  
+48

 

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SAUERSAND JAKUB DYMACZ z siedzibą w Krakowie, ul. Aleksandra Fredry nr 2, 30-605 Kraków w celach marketingowych przez partnerów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych. Lista Partnerów dostępna jest na stronie http://premium-plus.pl/regulamin/.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych drogą elektroniczną w związku z uczestnictwem w Programie Premium Plus zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

*

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu Premium Plus, akceptuję jego zapisy i wyrażam na nie zgodę. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://premium-plus.pl/regulamin/. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), informujemy Państwa, że:

 

 1. Dane osobowe podane w niniejszym formularzu oraz dane o transakcjach dokonywanych za pomocą Karty Programu przetwarzane będą przez:

SAUERSAND JAKUB DYMACZ z siedzibą w Krakowie, ul. Aleksandra Fredry nr 2, 30-605 Kraków

Tel. (12) 636-86-84 e-mail: iodplus@premium-plus.pl

(dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora sprawuje Inspektor Ochrony Danych:

Adres: ul. Aleksandra Fredry nr 2, 30-605 Kraków, e-mail: iodplus@premium-plus.pl

(dalej: „Inspektor Ochrony Danych”)

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i przez następujący okres czasu:

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Długość okresu przetwarzania danych osobowych

1.

Prowadzenie programu Premium Plus, w tym w szczególności czynności niezbędne do wykonania umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy

- dane osobowe przetwarzane będą do momentu pozostawania członkiem programu Premium Plus, tj. do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, także w innych zgodnych z prawem celach związanych z umową, w tym w szczególności przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. 10 lat),

2.

Marketing bezpośredni towarów i usług własnych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest marketing bezpośredni towarów i usług własnych

- do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na tej podstawie, albo do momentu zakończenia umowy zawartej na podstawie Regulaminu.

3.

Marketing towarów i usług partnerów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda

- do momentu cofnięcia udzielonej zgody

 

 1. Państwa dane osobowe będą przekazywane w szczególności następującym odbiorcom:

  1. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  2. partnerom i podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji programu Premium Plus, w tym w szczególności podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. partnerom programu Premium Plus, dostawcom przesyłek kurierskich.

 1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

 2. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 4. Wszelkie żądania w zakresie określonym w pkt 5, 6 i 7 powyżej należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych.

 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy i jest konieczne dla realizacji programu Premium Plus. Wyrażenie zgody na działania marketingowe jest dobrowolne.

 


*
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.