Aukcja Trwa

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby otrzymać kartę Premium-Plus!

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów wysyłki. Darmowa karta dostarczana jest pod wskazany przez Państwa adres przy rejestracji.

 

  
+48
Utworz konto online - w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności

 

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SAUERSAND JAKUB DYMACZ z siedzibą w Krakowie, ul. Aleksandra Fredry nr 2, 30-605 Kraków w celach marketingowych przez partnerów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych. Lista Partnerów dostępna jest na stronie http://premium-plus.pl/regulamin/.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych drogą elektroniczną w związku z uczestnictwem w Programie Premium Plus zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

*

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu Premium Plus, akceptuję jego zapisy i wyrażam na nie zgodę. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://premium-plus.pl/regulamin/. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), informujemy Państwa, że:

 

 1. Dane osobowe podane w niniejszym formularzu oraz dane o transakcjach dokonywanych za pomocą Karty Programu przetwarzane będą przez:

SAUERSAND JAKUB DYMACZ z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 1a, 30-149 Kraków

Tel. (12) 636-86-84 e-mail: iodplus@premium-plus.pl

(dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora sprawuje Inspektor Ochrony Danych:

Adres: ul. Balicka 1a, 30-149 Kraków, e-mail: iodplus@premium-plus.pl

(dalej: „Inspektor Ochrony Danych”)

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i przez następujący okres czasu:

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

Długość okresu przetwarzania danych osobowych

1.

Prowadzenie programu Premium Plus, w tym w szczególności czynności niezbędne do wykonania umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy

- dane osobowe przetwarzane będą do momentu pozostawania członkiem programu Premium Plus, tj. do zakończenia zawartej umowy – regulaminu programu Premium Plus, a po zakończeniu umowy, także w innych zgodnych z prawem celach związanych z umową, w tym w szczególności przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

2.

Marketing bezpośredni towarów i usług własnych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest marketing bezpośredni towarów i usług własnych

- do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na tej podstawie, albo do momentu zakończenia umowy zawartej na podstawie Regulaminu.

3.

Marketing towarów i usług partnerów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych. W szczególności Partnerem jest podmiot, który wydał Państwu Kartę Programu.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda

- do momentu cofnięcia udzielonej zgody

 

 1. Państwa dane osobowe będą przekazywane w szczególności następującym odbiorcom:

  1. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  2. partnerom i podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji programu Premium Plus, w tym w szczególności podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. Partnerom programu Premium Plus, dostawcom przesyłek kurierskich. W szczególności Partnerem jest podmiot, który wydał Państwu Kartę Programu.

 1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

 2. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 4. Wszelkie żądania w zakresie określonym w pkt 5, 6 i 7 powyżej należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych.

 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy i jest konieczne dla realizacji programu Premium Plus. Wyrażenie zgody na działania marketingowe jest dobrowolne.

 


*
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.